Menü Bezárás

Támogatások

Tájékoztató a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium AJTP támogatásairól

  1. Rendszeres támogatás

                        1.1. Étkezési térítési díj támogatása (2024.09.01-től)

A 2024/2025-ös tanévtől* az AJTP-s kollégisták étkezési térítési díja méltányosságból 50 %-ban támogatható a 2. félévtől. Az egyébként étkezési kedvezményre** jogosult és támogatásra szoruló tanuló így a teljes díj 25 %-át, a kedvezményre nem jogosult pedig a teljes díj 50 %-át fizeti. Egyedi estben a támogatás aránya akár 100 % is lehet.

A támogatás minden AJTP-s kollégistának adható, aki behozza a szükséges nyilatkozatot és igazolást, valamint a családlátogatás tapasztalatai alátámasztják az indokoltságot.

Kollégiumi programhétvégén részt vevő tanuló étkezése ingyenes.

*A korábbi évfolyamok esetében a 2022.09.01-i szabályozás érvényes.

**Három- vagy többgyermekes család, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló.

                        1.2. Motivációs támogatás (2022.09.01-től)

A kollégium tevékenységrendszerében való aktív részvételért a képzés 2. félévétől lehetőség van motivációs támogatás igénylésére, amennyiben a tanuló félévkor vagy év végén 4-es vagy annál jobb tanulmányi átlagot ér el; a kollégiumi magatartása jó; aktívan részt vesz a közösségi munkában, valamint a kollégiumi rendezvényeken, foglalkozásokon, versenyeken és programhétvégéken; környezetét rendben tartja; egészséges életmódot folytat; nem dohányzik.  A motivációs támogatás igényléséhez rövid írásbeli pályázatot kell benyújtani a tanulónak tényekkel alátámasztva a jogosultságot. A motivációs támogatás félévenként (október, február) egy összegben kerül kifizetésre és meghatározott termékek* vásárlására fordítható, amit számlával** kell igazolni. A vásárlás lebonyolítására a számlára utalás napjától 30 nap  áll a tanuló rendelkezésére. Félévi vagy év végi bukás az iskolában, fegyelmi intézkedés vagy büntetés a kollégiumban, valamint dohányzáson való tettenérés kizáró ok. A pályázatot a programgazda és a csoportvezető bírálja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A motivációs támogatás elnyeréséről határozatban értesítjük a tanulót, mely ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A motivációs támogatás összege fejenként és félévenként: legfeljebb 60.000 Ft, mely összeg a kollégiumi aktivitás függvényében kerül meghatározásra!

A motivációs támogatás a költségvetéstől és a pályázók számától függően változhat!

* A kollégiumi léthez és a tanulmányokhoz szükséges termékek, szolgáltatások vásárlása saját részre: utazás, étkezés, élelmiszer, ruházat, cipő, tanszer, könyv, folyóirat, infokommunikációs eszköz, adathordozó, sportszer, sporteszköz, hangszer, higiéniai termék, egészségmegőrzést szolgáló eszköz, színház, mozi, kiállítás, koncert, tanfolyam, stb. Alkohol, kávé és dohányáru vásárlása tilos!

** Aki időre nem számol el a motivációs támogatás összegével vagy azt nem a meghatározott célra fordítja az egy összegben köteles a pénzt visszafizetni és a továbbiakban semmiféle AJTP-s támogatásban nem részesülhet!

*** A tanulmányi átlag az iskolai elektronikus napló alapján kerül megállapításra félévkor és év végén.

             1.3 Ösztöndíj (2022.09.01-től)

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanuló ösztöndíjban (a továbbiakban: AJTP ösztöndíj) részesül, melynek mértéke a 9/AJTP évfolyamon egységesen havonta 15 000 forint. Az AJTP ösztöndíj havi mértéke a 9/AJTP évfolyamot követően a további félévekben, ha a félévi értesítőben vagy a tanév végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak – a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva – osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény a kerekítés matematikai szabályai szerint

  1. a) 4,0 és 4,3 között van, 20 000 forint,
  2. b) 4,31 és 4,7 között van, 30 000 forint,
  3. c) 4,71 és 5,0 között van, 40 000 forint.

Nem részesülhet AJTP ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben 4,0 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy
b) az adott tanévben
ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hat órát, vagy az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat véglegessé válásának napját követő hónaptól azon következő félévig, amelytől az ösztöndíjra való jogosultság feltételei újra teljesülnek.

  1. Eseti támogatás

                      2.1 Egyéb szociális támogatás

A támogatási rendszer alapozva a családlátogatáson tapasztalt körülményekre lehetőséget nyújt indokolt esetben – a program anyagi forrásainak figyelembe vételével – egyéni kérelem és elbírálás alapján egyéb szociális támogatásokra is. Ezek lehetnek: tartósan szedett gyógyszer, szemüveg, ruha, cipő, egyéb. A jogosultságot a programgazda és a csoportvezető bírálja el.

Ez a tájékoztató az AJTP támogatási rendszere című dokumentum alapján készült. A fenti támogatások részletes szabályozását az említett dokumentum tartalmazza, minden esetben az ebben foglaltak az irányadók.

A rendelkezés 2022. szeptember 1-től hatályos, kivéve az 1.1-es bekezdés.

.

Tájékoztató a motivációs támogatás felhasználásáról

A motivációs támogatás félévenként egy összegben kerül kifizetésre és meghatározott termékek* vásárlására fordítható, amit számlával** kell igazolni. A vásárlás lebonyolítására a számlára utalás napjától legfeljebb 30 nap áll a tanuló rendelkezésére. A motivációs támogatás elnyeréséről határozatban (5. sz. melléklet) értesítjük a tanulót. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A motivációs támogatás összege a határozaton szerepel, erről az összegről kell számlát vagy számlákat hozni. A számlát az alábbi névre kell kiállítani:

 A tanuló saját neve

és saját lakcíme

* A kollégiumi léthez és a tanulmányokhoz szükséges termékek, szolgáltatások vásárlása saját részre: utazás, étkezés, ruházat, cipő, tanszer, könyv, folyóirat, infokommunikációs eszköz, adathordozó, sportszer, sporteszköz, hangszer, higiéniai termék, egészségmegőrzést szolgáló eszköz, színház, mozi, kiállítás, koncert, tanfolyam, stb. Alkohol, kávé és dohányáru vásárlása tilos!

** Aki időre nem számol el a motivációs támogatás összegével vagy azt nem a meghatározott célra fordítja az egy összegben köteles a pénzt visszafizetni és a továbbiakban semmiféle AJTP-s támogatásban nem részesülhet!