Menü Bezárás

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

(A pécsi  Kodály Zoltán Kollégium könyvtára)

A kollégiumi könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A kollégiumi könyvárat a kollégium tanulói, pedagógusai, adminisztrátorai és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni, ügyelve a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Az olvasóterembe a tanszereken (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be, ezért a táskákat a könyvtár előterében kell elhelyezni. A könyvtár egész területén az étel és italfogyasztás kerülendő. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

 1. A beiratkozás módja:
 • A beiratkozáshoz egy adatlap kitöltése szükséges, amelyen a tanuló legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme és a diák aláírása) szerepelnek. A könyvtár a személyes adatok védelméről a jogszabályban megfogalmazottak szerint gondoskodik. (Miután ezek a naplóban szereplő adatok is, beiratkozáskor az évfolyamot kell feltüntetni az adatlapon és a számítógépes nyilvántartásban.)
 • Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
 • Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be.

 

 1. A könyvtárhasználat módjai:

A kollégiumi könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában és a kollégiumban folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A kollégiumi könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók az alábbiak:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek
 • a folyóiratok legfrissebb számai

Az olvasók egy-egy tanítási órára, kollégiumi foglalkozásra, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is kikölcsönözhetik ezeket.
 

Kölcsönzés:

 • A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával lehet kivinni!
 • Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet.
 • Az olvasók egyidejűleg maximum 8 könyvet, 6 hanglemezt, 6 hangkazettát, 3 hangzó CD-t, 3 CD-ROM-ot, 1 DVD-t és 4 videokazettát kölcsönözhetnek.
 • A könyvek kölcsönzési határideje 4 hét (a kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható).
 • A CD-ROM-ok, hangzó CD-k, DVD-k, videokazetták, folyóiratok kölcsönzési határideje 1 hét (a kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható).
 • A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése szintén 4 hét (1 hónap).
 • Tanév végén a könyvtári tartozásokat rendeznie kell az olvasóknak.
 • Nyári szünetre kötelező olvasmányok nem kölcsönözhetők.
 • A könyvtári dokumentumokra előjegyzés kérhető.
 • A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok beszerzési lehetőségeire, könyvtári kölcsönzésére vonatkozóan a könyvtáros-tanár segítséget nyújthat.
 • A kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét.
 1. A kölcsönző anyagilag felela dokumentumok vagy és a technikai eszközök megrongálásával és/vagy elvesztésével okozott kárért.
 • A tanulók és a dolgozók tanuló illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
 • A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős, ha az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból a dokumentumok tárolására alkalmas.

Az elvesztett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum beszerzésével,
 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével,
 • a dokumentum másolási értékének a megtérítésével,
 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével.

A pótlás módját (a lehetőségek figyelembe vételével) a könyvtáros határozza meg.

 1. A könyvtár igénybe vehető szolgáltatásai:
 • olvasószolgálat (bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás, irodalomkutatás, esetenként témafigyelés),
 • könyv, folyóirat, CD-ROM, DVD, hang- és videokazetta kölcsönzés,
 • egyéni és csoportos helyben használat,
 • kabinetekbe telepített letéti állomány,
 • könyvtárhasználati óra (könyvtáros tanár tartja),
 • könyvtárra épülő szaktárgyi óra (szaktanár és a könyvtáros tanár közös óravezetésével),
 • versenyfelkészítés (Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny),
 • programszervezés (rendhagyó irodalomóra, olvasói pályázat, Iskolai Könyvtári Világnap)
 • Internet használat,
 • szövegszerkesztés és nyomtatás,
 • fénymásolás (Az adott tárgyi feltételeken belül a kollégiumi gyűjteményében megtalálható dokumentumokról – a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével – másolatot is készíthet a könyvtáros-tanár. Az anyagok másolatát kölcsönözni nem szabad, csak oktatási segédletként használhatók.),

 

 1. A kollégiumi könyvár nyitva tartása:

Kölcsönzési idő: heti 26 óra.
Hétfő: 1400-2000
Kedd 1400-2000

Szerda 1300-2000
Csütörtök 1300-2000

 

Pécs, 2017. szeptember 01.